1 گیگابایت یک ماهه
بسته 1 گیگابایت 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
10,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
2 گیگابایت یک ماهه
بسته 2 گیگابایت 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
14,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
3 گیگابایت یک ماهه
بسته 3 گیگابایت 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
16,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
2 گیگابایت یک ماهه
بسته 2 گیگابایت 30 روزه
14,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
3 گیگابایت یک ماهه
بسته 3 گیگابایت 30 روزه
16,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
4 گیگابایت یک ماهه
بسته 4 گیگابایت 30 روزه
18,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
5 گیگابایت یک ماهه
بسته 5 گیگابایت 30 روزه
20,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
7 گیگابایت یک ماهه
بسته 7 گیگابایت 30 روزه
24,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
10 گیگابایت یک ماهه
بسته 10 گیگابایت 30 روزه
29,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
10 گیگابایت 4 ماهه
بسته 10 گیگابایت 120 روزه
42,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
8 گیگابایت 2 ماهه
بسته 8 گیگابایت 60 روزه
32,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
10 گیگابایت 2 ماهه
بسته 10 گیگابایت 60 روزه
36,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
15 گیگابایت 2 ماهه
بسته 15 گیگابایت 60 روزه
46,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
20 گیگابایت 2 ماهه
بسته 20 گیگابایت 60 روزه
60,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
11 گیگابایت یک ماهه
بسته 10 گیگ+1 گیگ 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
29,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
جهت تسریع در روند سفارش گذاری باشماره 1568 تماس بگیرید